Wound care

Sårvård

Sårvård

Baserar sig på naturens egna metoder. Beprövat, unikt, trippelaktiv verkan för komplett sårvård: antimikrobiellt, lugnande, främjar förnyelse av hud. Bevisligen konstnadseffektivt.

I hemmabruk används Abilar för behandling av skråmor, skavsår, inflammerade och irriterade sår, brännskador med mera, oavsett sårtyp, dess orsaker eller sårsekretion.

I yrkesmässigt bruk är Abilar ett utmärkt alternativ för behandling av kroniska, lokala svårläkta sår oavsett sårtyp, dess orsaker eller sårsekretion.

Repolar Pharmaceuticals forskar, utvecklar och producerar sårvårdsprodukter för människor och djur. Det aktiva ämnet i Repolars produkter är grankåda och produkterna tillverkas med hjälp av Resol-teknologin som Repolar har utvecklat och patenterat.

Alla produkter baserar sig på vetenskapliga studier och är tillverkade i Finland. 

Allmänt om sårvård

Förutsättning för liv är att en vävnadsskada läker: läkning av ett hudsår som verkar okomplicerad är, när den undersöks på cell- och molekylärnivå, mycket komplicerad och består av en noggrant reglerad händelsekedja.  Sårläkning delas upp i tre olika faser:1. inflammations-, 2.fibroplasi- och 3. mognadsfasen. Ett bindvävsärr uppstår som slutresultat av läkningen och ärret täcker vävnadsdefekten som såret gett upphov till samt ger såret som är under läkning en tillräckligt hög dragfasthet. När såret läkt räcker det ca ett år innan ärrvävnaden mognat.

Såren kan delas upp utgående från uppkomstmekanismen, -förhållandena och energin i akuta, kroniska, ytliga, djupa, orena och rena sår.  Oftast orsakas de akuta såren av ett trauma som skett av misstag eller t.ex. på grund av en kirurgisk åtgärd där man med avsikt orsakar hudskador. Ett ytligt sår sträcker sig endast igenom hudens olika lager, när igen ett djupt sår kan penetrera hud, underhud, muskelmembran, muskler och nå ända in till ben eller kroppens håligheter samt orsaka allvarliga skador på de inre organen. Typiska orena sår utgörs av bitskador, sår förorsakade av knivar eller krossat glas samt sår och skrubbsår som uppkommit på grund av fall eller som följd av ett annat trauma. Såret kontamineras alltid om såret i samband med traumat utsätts för saliv, sand, jord o.dyl.  Ett kirurgiskt operationssår är ett mönsterexempel på ett rent sår.

Typiska symtom vid akuta sår är smärta och blödning. Vid första hjälpen strävar man efter att få blodflödet att upphöra och att hålla såret rent: på detta sätt förhindrar man en eventuell kontaminering av såret med mikrober och minskar risken för en sårinfektion. Ett akut sår kan, beroende på skademekanismens karaktär, antingen sys samman kirurgiskt eller lämnas öppet. Det är skäl att försäkra sig om att vaccinationerna är i kraft om det är fråga om ett bitsår eller om såret är märkbart smutsigt. Efter första hjälpen är det viktigt att skapa en optimal miljö för sårläkning. Ett smutsigt sår bör åtminstone tvättas rent eller vid behov rengöras mekaniskt (debridement, kirurgisk revision) samt skyddas med rena sårkompresser eller förband. Ett akut sår läker under ideala situationer s.a.s. per primam, när sårkanterna möts, en tillräcklig blodcirkulation förekommer inuti såret och ingen infektion uppstår. Beroende på skademekanismen läker ett sår eller så läks det s.a.s. per secundam, då granulationsvävnad fyller sårkaviteten som med avsikt lämnats öppen, sårkanterna överbryggas och ytan gradvis minskar. Typiska sår som läker per secundam är trasiga orena sår och bitsår, där risken för sårinfektion är stor. Om läkningen av ett akut sår sker långsammare eller stannar av helt, kan såret bli kroniskt.

Med ett kroniskt sår avses ett sår, vars läkning av en eller annan orsak förlängts. Ett kroniskt sår kan ha varit öppet t.o.m. i åratal. Det är svårt att förutsäga benägenhet för ett kroniskt sår att läka eller den snabbhet med vilken det läker, och ett sår som redan läkt en gång kan öppnas igen.  Vanligare kroniska sår utgörs av venösa och arteriella bensår, liggsår och fotsår hos diabetiker. Ett kroniskt sår är också ofta en sekundär manifestation av någon kronisk sjukdom som patienten lider av. På grund av detta är hörnstenen vid behandling av ett kroniskt sår en behandling som riktas mot sårets etiologi eller mot det som orsakar såret: den viktigaste förutsättningen för läkning är behandling av den sjukdom som är orsak till såret eller den faktor som upprätthåller såret. Vid sidan av den behandling som inriktar sig på orsaken, är en viktig förutsättning för sårläkning en korrekt och noggrant utförd lokalbehandling av såret. Avsikten med lokalbehandlingen är att skapa optimala läkningsförhållanden och -förutsättningar för såret. Med en korrekt utförd lokalbehandling av såret påskyndar man att såret sluts och att sårinfektion förhindras.

Sårinfektion

Med undantag av sår som uppstår vid operationer så är alla sår kontaminerade, dvs. de har utsatts för bakterier. Men först då bakteriemängden överskrider 105 st/gram vävnad, störs sårläkningen.  De klassiska symtomen vid sårinfektion är rodnad, svullnad, värme, smärta och varbildning. Den vanligaste mikroben som orsakar en sårinfektion är bakterien Staphylococcus aureus. Hos patienter med många sjukdomar inom sjukhus- eller institutionsvård, kan även de mer sällsynta gram-positiva bakterierna förorsaka sårinfektioner. Bakterier och svampar som inte förorsakar infektioner hos friska människor kan förorsaka s.k. opportunistiska infektioner hos patienter vars motståndskraft, kroppens immunförsvar, är försvagat t.ex. på grund av immunosuppressiv medicinering eller sjukdomar som nedsätter immunförsvaret. Vid svåra sårinfektioner eller i specialfall lägger man vid sidan om lokalbehandlingen till en antibiotikabehandling, antingen oralt eller vid behov intravenöst. Innan antibiotikabehandlingen påbörjas bör man ta ett heltäckande bakterieprov av det infekterade såret. En sårinfektion upprätthåller kroniska sår.

Sårrengöring (debridement)

Död eller nekrotisk vävnad i ett sår eller omkring såret fördröjer sårläkningen och ökar risken för infektion. På grund av detta är det skäl att avlägsna nekrotisk vävnad kirurgiskt (debridement) i ett sår som håller på att läka. I mycket lindriga fall kan den nekrotiska vävnaden behandlas med produkter avsedda för lokalbehandling.

Lokalbehandling

En effektiv lokalbehandling av ett sår spelar en mycket viktig roll vid sidan om behandling av orsaken till sårets uppkomst. Betydelsen av lokalbehandlingen understryks speciellt hos sådana patienter, som på grund av sitt allmäntillstånd, sin prognos gällande livslängd, risker som operationer medför eller ibland t.o.m. resursbrist inte kan behandlas exempelvis kirurgiskt. I princip gäller det här patienter som har många sjukdomar med dålig prognos och som ofta befinner sig inom institutionsvård och för vilka det inte längre är meningsfullt eller ens mänskligt att överväga stora kirurgiska sårrevisioner, svåra plastikkirurgiska flap-rekonstruktioner eller kärlkirurgiska rekonstruktioner. Dock bör dessa patienters akuta och kroniska sår behandlas på ett så korrekt och bra sätt som möjligt. Grunden för sårvård i sådana här fall är en god lokalbehandling med de produkter som finns tillgängliga. En bra produkt för lokalbehandling skapar en optimal miljö och förutsättning för sårläkning, är säker och effektiv och man har tillräckligt med erfarenhet av produkten vid behandling av olika sår och vid behandling av olika patientgrupper.

Stäng

Kostnadseffektiv sårvård

Publikationer och fallbeskrivningar

Stäng

Produkter